Bé thật là ngoan

Sáng tác: Sông Trà

[G] Em tập đếm từ một lên [D] năm
Em tập đếm từ [A] năm xuống [D] một
Một hai [G] ba bốn [A] năm
Năm bốn ba hai [D] một

[G] Em tập đếm từ một lên [D] năm
Em tập đếm từ [A] một lên [D] mười
Một hai [G] ba bốn [A] năm
Sáu bảy tám chín [D] mười

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bé Xuân Mai [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/be-that-la-ngoan/W8IUUIDE.html