Chào Nguyên Xuân

Sáng tác: nhạc Trần Quế Sơn, thơ Bùi Giáng

Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường
Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau
Xin chào [C] nhau giữa tuyết [Am] sương
Ngựa xe hun [B7] hút bóng hoang liêu [Em] thành.

Hỏi [F#] rằng, hỏi rằng người ở quê [B] đâu
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê [B] nhà
Hỏi [Em] rằng, hỏi rằng từ bước [Am] chân ra
Vì sao thấy [B7] gió dàn xa dặm dài.

Hỏi [Em] rằng, hỏi [G] rằng đất trích chim bao
Sá gì ngẫu [Bm] nhĩ mà [Em] chào đón [Am] nhau
Thưa rằng, thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ [B7] giữa hương màu Nguyên [Em] Xuân.

Xin chào [Em] nhau giữa môi [B] cười,
Hồng lệ chan [Em] chứa khóc đời chửa [Am] cam
Xin chào [C] nhau giữa trước [Am] sau
Nghìn thu khép [B7] mắt nhớ nhau khôn [Em] hàn.

* Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường
Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau
Xin chào [C] nhau những ngón [Am] tay
Nhìn xa có [B7] bóng áng mây nghiêng [Em] đầu.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Hào [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chao-nguyen-xuan/W8IUIEDC.html