Có Giê-xu

Sáng tác: Đang cập nhật

Có Giê-[C] xu là con đã [G] có hết mọi [Am] điều
Vì ngoài [F] Chúa con chẳng có phước nào [G] khác hơn
Có Giê-[C] xu là con đã [G] có bình an [Am] thật
Vì biết [F] chắc Chúa luôn hằng bên [G] con

Lòng bình an [C] thay, ngập tràn sung [G] sướng
Chúa luôn ở [Am] bên, quản cai đời [F] con [G]
Lòng cậy nương [C] Giê-xu, dâng mọi điều [G] lên Cha
Chúa lo liệu [Am] thay Chúa gánh thay [F] con
Chúa luôn ở [G] cùng trong suốt đời [C] con

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- An Phạm [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-giexu/W8IUU6E6.html