Đêm trần thế mong chờ

Sáng tác: Bùi Trung Nhơn

[C] Đêm bình an Phước [F] hạnh
[G] Đêm trần gian ngóng [C] chờ
Đêm con [Am] trời hạ mình giáng [F] thế
Mang cho [G] trần đời nguồn phước [C] mới
Cứu muôn [Dm] dân ra [F] khỏi đời tăm [G] tối

[C] Đêm ngàn sao sáng [F] ngời
[G] Thiên thần rao xuống [C] đời
Sáng danh [Am] chúa trên tần trời cao [F] kia
Bình an [G] cho thế nhân [Dm] kẻ chăn chiên ơi mau [F] đến tôn thờ Je-[C] sus

Đường về làng bê lem rất [F] xa
Lòng thiết [Am] tha tìm đến [F] nơi con trời hạ [C] sinh
[F] Ôi đêm đông băng giá không [Em] nhà
Ra [A] nơi mán cỏ đê [Dm] hèn ơi [D7] kìa hài nhi Je-[G7] Sus

[C] Lòng đại từ yêu thương thế [F] nhân
Chìm đắm [Am] trong đời tối [F] tăm cách xa nhà [C] cha
Người [F] ơi ngài không [G] tiếc ngài không [Am] tiếc ngôi [Em] trời
Lìa [F] thiên đàng vinh [C] quang sáng [C] tươi

Vì [F] yêu thương nhân [G] thế lạc [Am] mất trong ô [F] tội
Chúa [G] cam chịu chết [G7] cho loài [C] người

[C] Đêm bình an vĩnh [F] hằng
[G] Đêm Je-Sus giáng [C] trần
Ánh vinh quang [Am] đẩy lùi bóng [F] tối
Để tình [G] yêu sáng soi đón [Dm] vua Je-Sus cao [F] quí con trời hạ [C] sinh

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Như Trang [B] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dem-tran-the-mong-cho/W8IUUD60.html