Nhân danh

Sáng tác: Phạm Duy

[Gm] Vì giữ mình tôi phải giết, phải giết
Giết một người, giết một người
[Cm] Xin nhân danh ngồi [Gm] dưới mặt trời
Vì giữ mình tôi phải giết một người.
[D] Vì gia đình tôi phải giết, phải giết
Giết mười người, giết mười người

[Gm] Xin nhân danh hạnh [D] phúc lạc loài
Vì gia đình tôi phải [Dm] giết mười người.
[Bb] Vì xóm làng tôi phải giết, phải giết
Giết ngàn người, giết ngàn người !
Xin nhân danh ruộng [F7] đất hẹp hòi
[Bb] Xin nhân danh ruộng [F7] đất hẹp hòi
Giết ngàn [Bb] người.

[Gm] Vì giống nòi, tôi giết, phải giết
Giết vạn người, giết vạn người !
[Cm] Xin nhân danh Tổ [Gm] quốc đẹp ngời
[Eb] Vì giống nòi, tôi phải giết vạn người.
Giết triệu người, giết triệu người !
[Ab] Xin nhân danh giải [Eb] phóng loài người
Vì lý tưởng tôi phải giết triệu người.

[Cm] Vì nhân loại tôi phải giết, phải giết
Giết trọn loài người, giết trọn loài người
[D7] Xin nhân danh đường [G] lối hoà bình
[D7] Xin nhân danh đường [G] lối hoà bình giết luôn tôi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phạm Duy [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nhan-danh/W8IUIAOI.html