Thánh vịnh 22

Sáng tác: Lm. Kim Long

Đáp: [F] Có Chúa chăn dắt [Gm] tôi, nên [Bb] tôi không [G] còn thiếu [C] gì.

1. [F] Có Chúa chăn dắt [Gm] tôi, nên [Bb] tôi không [A7] còn thiếu [Dm] gì.
[F] Nơi đồng [Dm] cỏ xanh [Gm7] tươi, Ngài [C7] dẫn tôi vào nghỉ [F] ngơi.

2. [F] Dẫn tới bên suối [Gm] trong cho [Bb] tôi đây [A7] bồi dưỡng lại.
[F] Theo đường [Dm] nẻo công [Gm7] minh, Ngài [C7] dẫn tôi vì Uy [F] Danh.

3. [F] Dẫu lúc qua lũng [Gm] sâu, con [Bb] đâu lo [A7] sợ khốn cùng.
[F] Bởi Ngài [Dm] ở bên [Gm7] con, cầm [C7] sẵn côn trượng chở [F] che.

4. [F] Chúa thiết con bữa [Gm] ăn ngay [Bb] khi quân [A7] thù đối [Dm] mặt.
[F] Xức dầu [Dm] toả hương [Gm7] thơm và [C7] cứ châm rượu đầy [F] ly.

5. [F] Chúa vẫn che chở [Gm] con trong [Bb] ân thiêng [A7] và nghĩa [Dm] tình.
[F] Con được [Dm] ở vương [Gm7] cung qua [C7] tháng năm dài triền [F] miên.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ban Thánh nhạc TGP Hà Nội [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thanh-vinh-22/W8IU77UA.html