Về nơi đây (Venite, Exultemus Domino)

Sáng tác: Taizé - Lời Việt: nhóm Taizé Mac-ty-nho

Lời Việt:
Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,
[Em] về [C] nơi đây thờ [Em] kính [Am] Chúa ta.
[D] Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,
về [Em7] nơi đây, [D/F#] ta kính [G] thờ [A] Chúa.

Lời gốc:
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.

Ve-[A] ni-te, [G] e-xul-te-mus [G] Do-mi-[Bm] no,
[C] ve-ni-te, a-[Em] do-[Am] re-[D] mus.
Ve-[A] ni-te, [G] e-xul-te-mus [G] Do-mi-[Bm] no,
[Em7] ve-ni-te, [D/F#] a-[G] do-[A] re-mus.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vietaizé [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ve-noi-day/W8IU779D.html