Em đợi anh đến năm 35 tuổi (我等你到三十五岁)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 4249

b [Em] #
x2

1. [C] Yòu yīcì xǐng lái zhēng [D] yǎn zhídào [Em] língchén
[C] Quèrèn zhǐ shèng [D] zìjǐ yīgè [G] rén
[C] Fúshēng liù jì hái [D] shuōzhe xiànshì [Em] ānwěn
[Am] Rújīn yǐ [Bm] tiāndì zhī [Em] fēn

2. [C] Yīlù zǒu lái [D] hái xiào de [Em] zìqīqīrén
[C] Bié wèn nà [D] zhùfú shì jiǎ shì [G] zhēn
[C] Qī nián de cúnzài [D] gēshě diào yǒu duō [Em] téng
[Am] Shuí bǐ shuí xiàn [Bm] de [Em] gēngshēn.

ĐK1: Bié [C] nàme [D] tǎnchéng
Fēnkāi [Bm] yòu hébì duō [Em] wèn
Zhēnxiàng [C] bǐ [D] huǎnghuà [G] cánrěn
Bié [C] nàme [D] rènzhēn
Shíjiān [Bm] huì dànmò [Em] shānghén
Yěxǔ [Am] fàngshǒu [Bm] shì [Em] xīnshēng

3. [C] Jìnqū lǐ de [D] lù yào zǒu de [Em] duō jiānrěn
[C] Jiànjiàn biàn de [D] yànjuàn de [G] yǎnshén
[C] Nàgè shuō děngdào [D] sānshíwǔ suì [Em] de rén
[Am] Yǐ kuàguò [Bm] shēngsǐ de [Em] mén.

ĐK2: Bié [C] nàme [D] cánrěn
Yǒurén [Bm] zhèng yàn'ěr [Em] xīnhūn
Yǒurén [C] jiāngshuǐ [D] zhōng [G] bīnglěng
Bié [C] nàme [D] qiánchéng
Jiāngmiàn [Bm] shàng shuí de [Em] línghún
[Am] Piāofúzhe bù [Bm] kěn xià [Em] chén

ĐK3: Tài [C] hàipà lí [D] fēn
Hūxī [Em] dōu rúcǐ [Bm] shúrěn
Ài nǐ [Am] hé [D] shēngmìng duì [G] děng
Shúxī [C] xiàng zhǎng [D] wén
Què [C] zhǐshì [D] jīnshì [Em] jīnshēng
Bùnéng [Am] kāikǒu [Bm] de [Em] shēnfèn

Qiáo [C] xià de [D] bōwén
Fú zài [Bm] jiāngmiàn de [Em] huánghūn
Duōme [Am] xiàng [Bm] xiànshì [Em] ānwěn.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
Hiii 3 năm trước

Bài này đánh điệu gì ạ?

nguyenkhanhngan 2 năm trước

Ad ơi cập nhật bài Đại Ngư do Lee phú quý trình bày bản lời việt đi ạ

Nhập bình luận