Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trên trang web này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang Hợp Âm Việt – Thư viện hợp âm dành cho các nhạc cụ, cung cấp sheet nhạc, chuyển đổi tone bài hát, xác định tone ca sĩ hát, nghe nhạc trực tuyến.

I. Quyền và nghĩa vụ người dùng:

1. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng website.

2. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên trang web Hợp Âm Việt nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ website này, người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Hợp Âm Việt. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Hợp Âm Việt.

3. Người sử dụng không đăng tải những nội dung chống lại Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.

II. Loại trừ trách nhiệm:

1. Hợp Âm Việt không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên Website. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

2. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trang web này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát, chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào.

3. Chúng tôi cung cấp sự liên kết với những trang web khác, những liên kết này được cung cấp nhằm mang đến sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không chứng thực và không chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những trang web này, khả năng truy cập vào những trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của bạn khi truy cập vào những trang web này. Bạn phải chịu tất cả những rủi ro nếu bạn quyết định truy cập vào những trang web này.

III. Các quy định khác:

Hợp Âm Việt có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành website mà không có nghĩa vụ thông báo cho người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập website.