Vui thay Phật ra đời

Sáng tác: Giác Anh Kiệt (Trần Đức Tâm) | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 844

b [G] #
x2

1. Khó [G] thay! được làm [C] người
Khó thay! Được sống [Am] còn
Khó [C] thay! Nghe diệu [D7] pháp
Khó thay! Phật ra [G] đời

Vui [G] thay! [D7] Phật ra [G] đời
Vui [Am] thay! [G] Pháp được [C] giảng
Vui [D7] thay! Tăng hòa [G] hợp
Mọi người cùng nhau [D7] tu

Vui [G] thay! Phật ra đời
Vui [Am] thay! [G] Pháp được [C] giảng
Vui [D7] thay! Tăng hòa hợp
Mọi người cùng nhau [G] tu

ĐK: Bud dham [G] Sa-ra nam [D7] gac cha [Am] mi
Dham-mam Sa-ra-nam gac cha [G] mi
[Am] Sang-ham Sa-ra-nam gac cha [G] mi

2. Hard [G] life! Be hu-[C] man
Hard life! Be a [Am] live
Gard [C] life! Hear su-[D7] tra
Hard life Bud dha’s [G] born

Hap-[G] py [D7] Bud dha’s [G] born
Hap-[Am] py [G] Ser-mon [C] preached
Hap-[D7] py Monk’s harmo-[G] ny
We find enlighten-[D7] ment

Hap-[G] py [D7] Bud dha’s [G] born
Hap-[Am] py [G] Ser-mon [C] preached
Hap-[D7] py Monk’s harmony
We find enlighten-[G] ment


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận