Người theo đuổi ánh sáng (追光者)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Ballade | intrepid | 6813

b [C] #
x2

1. Rúguǒ [C] shuō nǐ shì [F] hǎishàng de [G] yānhuǒ
Wǒ shì [E7] lànghuā de [Am] pàomò
Mǒu [G] yīkè nǐ de [F] guāngzhàoliàngle [G] wǒ

Rúguǒ [C] shuō nǐ shì [F] yáoyuǎn de [G] xīnghé
Yàoyǎn [E7] dé ràng rén xiǎng [Am] kū [G]
Wǒ shì [F] zhuīzhúzhe nǐ de yǎn móu
Zǒng zài [Fm] gūdān shíhòu tiàowàng [G] yèkōng

ĐK:
Wǒ kěyǐ [Am] gēn zài nǐ [F] shēnhòu
Xiàng [G] yǐngzi zhuīzhe guāng [C] mèngyóu
Wǒ kěyǐ [Am] děng zài zhè [F] lùkǒu
Bùguǎn nǐ [G] huì bù huì [C] jīngguò

Měi dāng wǒ [Am] wèi nǐ tái [F] qǐtóu
Lián yǎnlèi [G] dōu juédé [C] zìyóu
Yǒu de ài [Am] xiàng yángguāng qīng [F] luò
Biān [G] yǒngyǒu biān [C] shīqùzhe

2. Rúguǒ [C] shuō nǐ shì [F] xià yè de yíng [G] huǒ
Háizimen [E7] wèi nǐ [Am] chànggē
Nàme [G] wǒ shì xiǎng yào [F] huà nǐ de [G] shǒu

Nǐ kàn [C] wǒ duōme [F] miǎoxiǎo yīgè [G] wǒ
Yīnwèi [E7] nǐ yǒu mèng kě [Am] zuò [G]
Yěxǔ [F] nǐ bù huì wèi wǒ tíngliú
Nà jiù [Fm] ràng wǒ zhàn zài nǐ de [G] bèihòu

ĐK:
Wǒ kěyǐ [Am] gēn zài nǐ [F] shēnhòu
Xiàng yǐngzi [G] zhuīzhe guāng [C] mèngyóu
Wǒ kěyǐ [Am] děng zài zhè [F] lùkǒu
Bùguǎn nǐ [G] huì bù huì [C] jīngguò

Měi dāng wǒ [Am] wèi nǐ tái [F] qǐtóu
Lián [G] yǎnlèi dōu juédé [C] zìyóu
Yǒu de ài [Am] xiàng dàyǔ [F] pāngtuó
Què [G] yīrán xiāngxìn [C] cǎihóng

Tăng tone [C] -> [C#]

ĐK:
Wǒ kěyǐ [Bbm] gēn zài nǐ [F#] shēnhòu
Xiàng yǐngzi [Ab] zhuīzhe guāng [C#] mèngyóu
Wǒ kěyǐ [Bbm] děng zài zhè [F#] lùkǒu
Bùguǎn nǐ [Ab] huì bù huì [C#] jīngguò

Měi dāng wǒ [Bbm] wèi nǐ tái [F#] qǐtóu
Lián [Ab] yǎnlèi dōu juédé [C#] zìyóu
Yǒu de ài [Bbm] xiàng dàyǔ [F#] pāngtuó
Què [Ab] yīrán xiāngxìn [C#] cǎihóng

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận