Những sáng tác của nhạc sĩ Sarah Flower Adams

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Sarah Flower Adams

Đưa con về Trời (Nearer, my God, to thee)   Sáng tác: Lowell Mason & Sarah Flower Adams - Lời Việt: Lại Quốc Hùng  
1. [G] Chúa [D7] ơi, [Em] đưa [C] con về trời [G] gần bên Chúa [D] luôn [G] Xác [D7] con [Em] thôi [C] nay bụi trần, [G] hồn con [D7] được sống [G] luôn Ôi [C] Chúa khoan [G]…
Ca sĩ thể hiện: Ca Đoàn Tổng Hợp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Búp Lê & Thanh Thùy & Vivian Đinh & Quí Nhơn & Lưu Tử Nhuận, Ca Đoàn Ngàn Thông Nhạc Thánh ca
Gần bên Chúa hơn (Nearer, my God, to thee)   Sáng tác: Lowell Mason & Sarah Flower Adams - Lời Việt: Giang Tâm  
1. [G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần bên Chúa [D] hơn. [G] Dẫu [D7] vai [Em] đang [C] mang thập hình, [G] thật nhọc [D7] nhằn tấm [G] thân. Con [C] vẫn không [G]…
Ca sĩ thể hiện: Ca đoàn Việt Linh Nhạc Thánh ca
Tin cậy mến (Nearer, my God, to thee)   Sáng tác: Lowell Mason & Sarah Flower Adams  
1. [G] Chúa [D7] sinh [Em] nên [C] muôn vạn loài, [G] lòng con kính [D] tin [G] Mắt [D7] con [Em] chưa [C] xem được Ngài, [G] lòng con [D7] hằng vững [G] tin Ôi [C] Chúa sinh [G]…
Ca sĩ thể hiện: Ca đoàn Tâm Biên Nhạc Thánh ca
Tác giả Sarah Flower Adams

Chưa có thông tin về tác giả này.