Lúng liếng

Sáng tác: Dân ca Quan họ Bắc Ninh | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2133

b [Em] #
x2

1. Lóng [Em] lánh í là lóng ới à lánh [Am] ơi í i
[Em] Mắt í i i người, là người lóng ì lánh í ơ ơ cũng rằng như [Am] sao
là sao í í trên [Em] trời là chứ em có a nhớ người lắm i ì [Am] lắm i
phú lý [Bm] tình là đôi người [Em] ơi, là chứ em có a say người
[Am] lắm i lắm i phú lý [Bm] tình là đôi người [Em] ơi

2. Lúng [Em] liếng í là lúng ới à liếng [Am] ơi í i
[Em] miệng í i người cười, là cười lúng ì liếng í ơ ơ cũng rằng có [Am] đôi i
là đôi í i đồng [Em] tiền là chứ em có a với người, muốn i ì [Am] kết i
phú lý [Bm] tình là kết nhân [Em] duyên, là chứ em có a với người
[Am] muốn i ì kết i phú lý [Bm] tình là kết nhân [Em] duyên

* Phú [G] đi ớ ơ là [Am] đi tìm [Bm] quý í ơ ơ [Em] cũng rằng là bạn [Am] tiên i
là tiên í í chơi [Em] bời, là chứ tôi có a với [Bm] người
[Em] đôi i ì [Am] đã i phú lý [G] tình là đã đáng [Em] đôi
là chứ tôi có a với người, đôi i ì [G] đã i phú lý [Bm] tình là đã đáng [Em] đôi


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận