Lý chim quyên

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 3319

b [Am] #
x2

Chim quyên [Am] quầy ăn trái quay
Nhãn nhãn [D] lồng, [A] nhãn nhãn [D] lồng
Ơi con [G] bạn mình [Am] ơi, ơi con [G] bạn mình [Am] ơi

Lia thia [Am] quầy quen chậu quay
Vợ vợ [D] chồng, [A] vợ vợ [D] chồng
Ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi, ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi

Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn
Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn

Chim quyên [Am] quầy lúc chậu quay
Bỗng bỗng [D] quỳ, [A] bỗng bỗng [D] quỳ
Ơi con bạn mình ơi ơi con bạn mình ơi

Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn
Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn

Chim quyên [Am] quầy xuống suối quay
Thả thả [D] mồi, [A] thả thả [A] mồi
Ơi con [G] bạn mình [m] ơi, ơi con [G] bạn mình [Am] ơi

Thương em [Am] quày lao khổ quay
Ảnh ảnh [D] ngồi, [A] ảnh ảnh [D] ngồi
Ơi con [G] bạn chẳng [Am] yên, ơi con [G] bạn chẳng [Am] yên

Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn
Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn

Chim quyên [Am] quầy ăn trái quay
Nhãn nhãn [D] lồng, [A] nhãn nhãn [D] lồng
Ơi con [G] bạn mình [Am] ơi, ơi con [G] bạn mình [Am] ơi

Lia thia [Am] quầy quen chậu quay
Vợ vợ [D] chồng, [A] vợ vợ [D] chồng
Ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi, ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi

Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn
Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận