The Ballad of Ho Chi Minh

Sáng tác: Ewan MacColl - năm: 1954 | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Ballade | cobedanau | 11026

b [Am] #
x2

Miền biển [Am] Đông, xa tắp nơi [E] chân trời
Người dân ở [Am] đó lầm than đói [E] nghèo
[Am] Từ đau thương người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi [F] chiếu tới dân [Am] mình
Hồ, [C] Hồ, Hồ Chí [Am] Minh! Hồ, [C] Hồ, Hồ Chí [Am] Minh!

Vượt trùng [Am] sóng người đi khắp [E] phương trời
Luyện tôi ý [Am] chí lòng nuôi căm [E] thù
[Am] Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ
Vì đế quốc dã man Giày [F] xéo đất nước [Am] mình
Dày [C] xéo Đông Dương [Am] này, tàn [C] sát bao con [Am] người

Từng giờ [Am] cháy lửa cách mạng [E] lan tràn
Từ rừng Việt [Am] Bắc vào đến Tháp [E] Mười
[Am] Hồ Chí Minh niềm tin đấu ranh cho tự do điệp trùng
Đội ngũ lớn lên ngày [F] thêm mỗi trưởng [Am] thành
Một [C] ý chí tuyệt [Am] vời, bằng [C] chiến công diệt [Am] thù

Lòng thành [Am] kính toàn dân gọi [E] Cha già
Vì Người đã [Am] sống để cho muôn [E] người
[Am] Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan muôn niềm tin
Người từ [F] chân lý sinh [Am] ra
Vì [C] thế giới hoà [Am] bình Người [C] hiến dâng đời [Am] mình

-----------------

Far [Am] away across the [E] ocean
Far beyond [Am] the sea's eastern [E] rim
[Am] Lives a man who is father of the Indo-Chinese people
And his [F] name it is [Am] Ho Chi Minh
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

From Viet [Am] Bac to the SaiGon [Am] Delta
From the [Am] mountains and plains [E] below
[Am] Young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers
Fight for [F] freedom [E] with Uncle [Am] Ho
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

Now Ho Chi [Am] Minh was a deep sea [E] sailor
He served his [Am] time out on the seven [E] seas
[Am] Work and hardship were part of his early education
Exploi- [F] tation his [Am] ABC
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

Now Ho Chi [Am] Minh came home from [E] sailing
And he [Am] looked out on his [E] native land
[Am] Saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people
Foreign [F] soldiers on every [Am] hand
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

Now Ho Chi [Am] Minh went to the [E] mountains
And he [Am] trained a determined [E] band
[Am] Heroes all, sworn to liberate the Indo-Chinese people
Drive in- [F] vaders from the [Am] land
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

Fourteen [Am] men became a [E] hundred
A hundred [Am] thousand and Ho Chi [E] Minh
[Am] Forged and tempered the army of the Indo-Chinese people
Freedom's [F] Army of Viet [Am] Minh
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

Every [Am] soldier is a [E] farmer
Comes the [Am] evening and he grabs his [E] hoe
[Am] Comes the morning he swings his rifle on his shoulder
This the [F] army of Uncle [Am]Ho.
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

From the [Am] mountains and the [E] jungles
From the [Am] ricelands and the Plain of [E] Reeds
[Am] March the men and the women of the Indo-Chinese Army
Planting [F] freedom with vict'ry [Am] seeds.
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh

From Viet [Am] Bac to the SaiGon [E] Delta
Marched the [Am] armies of Viet [E] Minh
[Am] And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people
Peace and [F] freedom and Ho Chi [Am] Minh.
Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
galaxybosscl 1 năm trước

hay

Nhập bình luận