Nguyện theo chánh pháp

Sáng tác: Tô Tài Năng & Jenny Thủy Đinh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 224

b [Em] #
x2

[Em] Chúng con ở đạo [Bm] tràng cung [C] kính quỳ trước điện [G]Phật
[Em] Tán dương công [D] đức [Bm] Bậc Thầy ba [G] cõi
[Em] Đãnh lễ hồng [C] danh chư Phật ba [D] đời
Chí thành cầu [Bm] xin sám hối tất [D] cả lỗi [Em] lầm

[Em] Cố ý hay vô [G] ý quá [D] khứ ấy trót tạo [G] ra
[D] Hôm nay trong thực [Bm] tại [D] chúng con nguyện theo Chánh [Em] Pháp
Được lan truyền khắp [G] chốn lời Phật [D] dạy được phổ biến muôn [G] nơi
[D] Người người từ [Bm] bỏ [D] tham giận sân [Em] si.

[D] Tưới tẩm từ [G] bi [D] lánh giữ làm [G] lành
[Am] Thương yêu đùm [D] bọc
Thế giới dứt nghiệp binh [G] đao
[D] Muôn loài an [Am] vui giải [Bm] thoát, hơ hơ [Em] hờ.

[G] Đấng Pháp Vương Vô Thượng ba cõi chẳng ai [Em] bằng
[D] Thầy dạy khắp trời [Bm] người [Em] cha lành chung khắp chốn
[G] Nay con nguyện qui y [Am] diệt trừ vô lượng tội
Dâng lên lời tán [Bm] thán, ức kiếp vẫn luôn [Em] cùng

[Em] Phật là đấng giác ngộ, [Am] độ đời thoát khỏi tử sinh
[D] Từ bi trí tuệ [G] ba cõi trời xưa nay
[Em] Chí tâm đãnh lễ [Am] tất cả Đức Phật ba đời
[D] Thường trú trong mười phương, [G] thường trú trong mười phương.

[Em] Pháp là thuốc tiên [Am] chữa lành bệnh khổ đau
[Bm] Như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi U [Em] Minh
[C] Chí tâm đãnh lễ [D] tất cả Tôn Pháp ba đời
[Bm] Thường trú trong thập phương, thường trú trong thập[Em] phương.

[C] Tăng là bậc chân tu [D] biết đời còn huyễn mộng
[Bm] Giã từ ra đi thấm nhuần trí tuệ từ [Em] bi
[G] Độ đời thoát khỏi [D] tham sân si khổ sầu
[Bm] Chí tâm đãnh lễ tất cả hiền thánh [Em] tăng


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận