Hò Ba Lý

Sáng tác: Dân ca Quảng Nam | Nhạc Dân ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2606

b [G] #
x2

Ba [G] lý tang tình mà nghe
Ta [D7] hò ba [Em] lý tình [D7] tang
Ba [G] lý tình tang
Trèo [D7] lên trên [G] rẫy khoai [D7] lang
Ba [D7] lý tang [G] tình mà nghe
Ta [D7] hò ba [Em] lý tang [D7] tình
Chẻ [Am] tre mà đan sịa, là [G] hố
Cho [Em] nàng phơi [D7] khoai khoan
Hố [Am] khoan là [D7] hố hò [G] khoan
Nhập bình luận